Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu turystycznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka serwisu turystycznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (dalej jako "Serwis") określa zasady przetwarzania wszelkich danych o odwiedzających strony funkcjonujące pod domeną www.kochamtomaszow.pl oraz danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszczonych w bazie obiektów ww. domeny (dalej "Użytkownikach").
 2. Celem Polityki jest poinformowanie Użytkowników o aspektach:
  1. zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych, tj.: 
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 (dalej "RODO"), 
   2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. ochrony treści zamieszczonych w Serwisie prawem autorskim.
 3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane o Użytkowniku mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@tomaszow-maz.pl
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych będzie możliwe, ale niewymagane dla Użytkownika. Do tych usług zalicza się: „Zgłoszenie do administratora strony”, gdzie będą mogły być przetwarzane dane osobowe użytkownika tj. adres poczty elektronicznej.
 5. Podanie danych osobowych będzie wymagane w celu zamieszczenia w Serwisie informacji o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Administrator może przetwarzać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres,
  4. adres poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie, przesyłanie i publikowanie materiałów do celów promocyjnych Serwisu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
  2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  3. inni Użytkownicy w przypadku wyrażenia zgody na publikację przesłanych materiałów promocyjnych do Serwisu.
 9. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
  8. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie,

III. Pliki cookies i logi dostępowe.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV. Prawa autorskie.

Wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym m.in. projekt strony internetowej (layout) wraz z jej kodem źródłowym, opublikowane artykuły prasowe, fotografie, materiały audiowizualne, oraz logotypy stanowią przedmiot prawa autorskiego i objęte są ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Uwagi końcowe.

 1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
 3. W serwisie nie będą przetwarzane dane osobowe pochodzące od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 4. Serwis zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka dotyczy tylko domeny www.kochamtomaszow.pl
 5. Niniejsza Polityka może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym może podlegać weryfikacji celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań zarówno prawnych, jak i technologicznych.