Regulamin zamieszczania w portalu www.kochamtomaszow.pl Ofert przekazanych przez podmioty branży Przemysłów Czasu Wolnego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad publikacji informacji przekazywanych przez podmioty branży Przemysłów Czasu Wolnego w portalu www.kochamtomaszow.pl, którego właścicielem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 2. Serwis internetowy został opracowany w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
 3. Portal prowadzony jest w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki. 
 4. Słownik stosowanych pojęć:
  1. Portal – serwis internetowy pod adresem kochamtomaszow.pl, którego podstawową funkcją jest obsługa ruchu turystycznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, 
  2. Administrator/Administratorzy – Miejskie Centrum Kultury (w imieniu Właściciela) oraz Gmina Tomaszów Mazowiecki,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania portalu,
  4. Przemysły Czasu Wolnego (PCW) – gałąź gospodarki obejmująca organizację  wypoczynku i czasu wolnego oraz jej promocję dla odbiorców wszystkich grup  wiekowych, poprzez działalność w branżach turystyki, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.
  5. Podmioty branży PCW – podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe, jednostki pomocnicze gmin, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne realizujące działania z zakresu PCW,
  6. Oferta podmiotu PCW – oferta usług, atrakcji, wydarzeń z zakresu lub na potrzeby PCW samodzielnie przygotowana przez podmiot PCW według wytycznych przedstawionych 
   w § 2 niniejszego Regulaminu; może ona obejmować wszelkie obiekty, usługi, miejsca i wydarzenia (kulturalne, rozrywkowe, patriotyczne, kreatywne, turystyczne, sportowe czy rekreacyjne) realizowane na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, które stanowić mogą atrakcję dla mieszkańców oraz osób odwiedzających region,
  7. Podmiot zgłaszający - uprawniony przedstawiciel podmiotu branży PCW.

§ 2. Zasady publikacji Ofert

 1. Dostęp do publikacji Oferty podmiotu PCW w Portalu jest wolny i bezpłatny dla Podmiotów branży PCW z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Podmiotów branży PCW realizujących działania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 2. W celu zamieszczenia Oferty w Portalu Podmiot zgłaszający wysyła przygotowaną informację 
  do Administratora/rów na adres e-mail informacjaturystyczna@mck-tm.pl
 3. Lokalizacja obiektu lub wydarzenia, którego dotyczy Oferta, musi się znajdować na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 4. Przygotowana Oferta powinna zawierać co najmniej:
  1. nazwę, adres siedziby i adres strony www Podmiotu branży PCW odpowiedzialnego za Ofertę,
  2. opis Oferty (max. 2000 znaków),
  3. dane Podmiotu Zgłaszającego, w tym adres mailowy oraz numer telefonu do kontaktu,
  4. odnośnik / link do pełnej informacji o ofercie znajdującej się w serwisie internetowym  lub w mediach społecznościowych Podmiotu branży PCW,
  5. materiały graficzne:
   1. w przypadku zgłoszenia obiektu do baz danych - minimum 3 zdjęcia w dużej rozdzielczości  wraz z informacją o posiadaniu praw autorskich, przy czym przez dużą rozdzielność rozumie się, że wielkość mniejszego boku zdjęcia powinna mieć ponad 2000 px,
   2. w przypadku zgłoszenia wydarzenia - plakat promocyjny.
 5. Opis oferty nie może zawierać cenników usług, biletów wstępu, czy innych informacji o kosztach korzystania z niej.
 6. Przesłanie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem z polityką prywatności zamieszczoną w Portalu.
 7. Przekazana Oferta jest weryfikowana i akceptowana przez Administratora/rów - czas przeznaczony 
  na weryfikację Oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia otrzymania Oferty.
 8. W przypadku przesłania Oferty niekompletnej lub wymagającej uściślenia Administrator, w możliwie najkrótszym terminie, wezwie Podmiot zgłaszający do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Brak złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia Oferty przez Podmiot zgłaszający w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wezwania, o którym mowa w ust. 8, upoważnia Administratora 
  do odstąpienia od zamieszczenia Oferty bez powiadamiania o tym fakcie Podmiotu zgłaszającego.
 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji Oferty, Administrator w ciągu 5 dni roboczych opublikuje otrzymaną Ofertę w Portalu.
 11. Oferty publikowane będą w kolejności ich zweryfikowania.
 12. Administrator/zy zastrzega/ją sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opublikowanej wcześniej Oferty w przypadku stwierdzenia, że:
  1. dane zamieszczone w niej są nieprawdziwe 
  2. w sytuacji, gdy oferta godzi w dobre imię Miasta Tomaszów Mazowiecki lub Gminy Tomaszów Mazowiecki 
  3. narusza dobre obyczaje, ład i porządek, 
  4. ma charakter polityczny,
  5. nie odpowiada postanowieniom niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku, gdy oferta dotycząca organizacji wydarzenia została przesłana w terminie, który nie gwarantuje jej weryfikacji przed planowanym dniem organizacji imprezy, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do redagowania oraz modyfikowania Ofert w uzgodnieniu 
  z Podmiotem zgłaszającym – w przypadku braku zgody Podmiotu zgłaszającego na dokonanie zmian redakcyjnych Administrator może odstąpić od publikacji Oferty.
 15. Nadsyłane Oferty, w zależności od ich zakresu, publikowane będą w odpowiednich zakładkach tematycznych w portalu.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Oferty podmiotów PCW publikowane będą w Portalu wyłącznie w zakresie i na zasadach opisanych 
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator/zy zastrzega/ją sobie prawo do weryfikacji aktualności ofert:
  1. w przypadku zgłoszenia obiektu do baz danych – co najmniej raz w roku,
  2. w przypadku zgłoszenia wydarzenia – raz na tydzień.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
   
Do pobrania
regulamin_dla_branzy_pcw.pdf [PDF | 1.72 MB] Pobierz